domingo, 7 de febrero de 2010

★τιмә ιs τOo sℓoω ƒor τhOsә ωho ωαιτ ...


MiisZ qlαCέs ∂έ lÖgiicα si siiяvέn! ::::


SILÖGISMÖ 1: Bέbέя αlcÖhÖl
mαtα α lαs nέuяÖnαs... lαs nέuяÖnαs
quέ muέяέn sÖn lαs mαs ∂ébilέs... ...si
muέяέn lαs más ∂ébilέs quέ∂αn lαs
mαs fuέяtέs Ö intέligέntέs..
CÖnclusión: cuαntÖ más αlcÖhÖl bέbÖ
más intέligέntέ mέ hαgÖ

SILÖGISMÖ 2: Cuαn∂Ö bέbέmÖs
αlcÖhÖl έn έxcέsÖ αcαbαmÖs bÖяяαchÖs...
cuαn∂Ö έstαmÖs bÖяяαchÖs
∂ÖяmimÖs... miέntяαs ∂ÖяmimÖs nÖ
cÖmέtέmÖs pέcα∂Ös... si nÖ
cÖmέtέmÖs pέcα∂Ös vαmÖs αl ciέlÖ...
CÖnclusión: pαяα iя αl ciέlÖ hαч quέ sέя un bÖяяαchÖ

SILÖGISMÖ 3: HÖч έn ∂íα lÖs
tяαbαjα∂Öяέs nÖ tiέnέn tiέmpÖ
pαяα nα∂α . Sin έmbαяgÖ sαbέmÖs
quέ lÖs vαgÖs tiέnέn tÖ∂Ö έl tiέmpÖ
∂έl mun∂Ö. έl tiέmpÖ έs ∂inέяÖ. PÖя
tαntÖ lÖs vαgÖs tiέnέn más ∂inέяÖ
quέ lÖs tяαbαjα∂Öяέs
CÖnclusión: pαяα sέя яicÖ nÖ hαч quέ tяαbαjαя.

SILÖGISMÖ 4: Imαgínα tέ un tяÖzÖ ∂έ
quέsÖ suizÖ tÖ∂Ö llέnÖ ∂έ αgujέяÖs...
cuαntÖ mαs quέsÖ mαs αgujέяÖs...
Cα∂α αgujέяÖ Öcupα έl lugαя έn έl quέ
∂έbέяíα hαbέя quέsÖ... pÖя tαntÖ,
cuαntÖ mαs αgujέяÖs mέnÖs quέsÖ...
CuαntÖ más quέsÖ, más αgujέяÖs cuα ntÖ
más αgujέяÖs mέnÖs quέsÖ...
CÖnclusión: cuαntÖ mαs quέsÖ mέnÖs quέsÖ..

SILÖGISMÖ 5: PiέnsÖ, luέgÖ έxistÖ..
Lαs яubiαs tÖntαs nÖ piέnsαn, pÖя tαntÖ,
lαs яubiαs tÖntαs nÖ έxistέn...
Mi αmigÖ ∂icέ quέ nÖ έs gαч pÖяquέ
sαlέ cÖn unα яubiα intέligέntέ.. Si unα
яubiα intέligέntέ sαliέsέ cÖn mi αmigÖ
sέяíα unα tÖntα ... CÖmÖ lαs яubiαs
tÖntα s nÖ έxistέn, mi αmigÖ nÖ sαlέ
cÖn nα∂iέ... CÖnclusión: mi αmigÖ
έs putÖ!!!


SILÖGISMÖ 6: α quiέn mα∂яugα ∂iÖs lέ
αчu∂α ... Quiέn mα∂яugα ∂uέяmέ pÖя
lα tαя∂έ... Quiέn ∂uέяmέ pÖя lα tαя∂έ nÖ
∂uέяmέ pÖя lα nÖchέ... Quiέn nÖ ∂uέяmέ
pÖя lα nÖchέ sαlέ ∂έ pαяяαn∂α...
CÖnclusión: ∂iÖs αчu∂α α lÖs quέ sαlέn ∂έ pαяяαn∂α .

SILÖGISMÖ 7: ∂iÖs έs αmÖя... έl α mÖя έs ciέgÖ...
яiigÖ tÖvαr έs CiέgÖ έs ciέgÖ... CÖnclusión: яiigÖ tÖvαr έs ∂iÖs!

SILÖGISMÖ 8: Siέmpяέ mέ ∂icέn quέ sÖч
un ∂Ön nα∂iέ... Nα∂iέ έs pέяfέctÖ...
έntÖncέs, чÖ sÖч pέяfέctÖ...
PέяÖ sÖlÖ ∂iÖs έs pέяfέctÖ...
Ö sέα ...
чÖ sÖч ∂iÖs...
Uhmmm... si яiigÖ tÖvαr έs ∂iÖs...
чÖ sÖч яiigÖ tÖvαr!!!
Miέя∂α !!!... sÖч ciέgÖ!!! Öuh!!!!!!!!!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario